Sport Vision d.o.o. Ulica 4. Jula, Podgorica, Crna Gora je pokretač programa „Sport&Bonus“ (u daljem tekstu: „Program“), izdavač „Sport&Bonus“ kartice (u daljem tekstu: „Kartica“) i kontrolor baze ličnih podataka za sve registrovane korisnike programa.

Korisnik programa kartice može postati svaka osoba starija od 18 godina sa prebivalištem u Crnoj Gori, koja ispuni pristupnu izjavu na jednom od prodajnih mjesta koja su uključena u program. Potpisom pristupne izjave pojedinac potvrđuje da je saglasan sa svim pravilima programa. Svi obavezni podaci na Pristupnoj izjavi moraju biti popunjeni i pojedinac odgovara za istinitost i tačnost svih navedenih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom kartice.
Partneri Programa su sva pravna lica koja sa Sport Vision d.o.o. Podgorica potpišu ugovor o zajedničkoj promociji „Sport&Bonus“ programa i koja će vršiti funkciju prikupljanja i obrade podataka u ime i za račun Sport Vision d.o.o. Podgorica. Sport Vision d.o.o. Podgorica zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja i da promijeni ili u potpunosti ukine elemente programa. Aktuelna pravila programa i spisak partnera programa su dostupni na internet adresi www.sportandbonus.com i u radnjama u kojima važi Program. O svakoj izmjeni pravila kao i promjeni partnera programa, Sport Vision d.o.o. Podgorica će korisnika programa obavijestiti putem gore navedene internet stranice. Ako korisnik Programa upotrebljava Karticu nakon objavljenih promjena, znači da je sa njima saglasan.

Sport Vision d.o.o. Podgorica namjerava da prikuplja, bilježi, razvrstava, koristi, organizuje i prenosi lične podatke korisnika programa i to: ime i prezime, datum rođenja, broj telefona, email adresa i pol (u daljem tekstu: „Podaci“). Podaci korisnika Programa navedeni u Pristupnoj izjavi kao i podaci o obavljenim kupovinama korisnika programa će se prikupljati, bilježiti, razvrstavati, koristiti, organizovati prenositi i redovno analizirati za svrhu segmentacije, pripreme prilagođenih/ individualnih ponuda, proučavanja potrošačkih navika, anketiranja, dodjeljivanja dodatnih benefita i direktnog marketinga. Isto tako, podaci za kontakt korisnika programa mogu biti upotrebljeni i za slanje promotivnih ponuda i drugih obavještenja partnera programa korisnicima programa putem sms-a, poštanske pošiljke, mail-a i ostalih elektronskih servisa i to samo onim korisnicima programa koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Slanje ponuda i drugih obavještenja će vršiti Sport Vision d.o.o. Podgorica. Lični podaci o korisnicima programa se ne razmijenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Korisnik programa je saglasan da se njegovi lični podaci i podaci o kupovinama čuvaju u centralnoj bazi kompanije Sport Vision d.o.o. Podgorica u sjedištu privrednog društva, ulica 4. Jula, Podgorica, Crna Gora. Sport Vision d.o.o. Podgorica se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crna Gora, („Službeni list Crne Gore“, br. 79/08 od 23.12.2008, 70/09 od 21.10.2009,  44/12 od 09.08.2012 ) i važećim podzakonskim aktima, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na Pristupnoj izjavi i svoj pristanak može u svakom trenutku opozvati. U slučaju povrede prava, lice ima pravo da se obrati društvu Sport Vision d.o.o. Podgorica kao kontroloru ličnih podataka i ima pravo na uvid i kopiju svojih podataka. Podaci o korisnicima programa mogu se slati ugovornim obrađivačima Sport Vision d.o.o. Podgorica kao kontrolora zbirke ličnih podataka, koji za njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o korisniku programa. Podaci korisnika programa će biti preneseni u elektronskom obliku na server kod kompanije/hosting provajdera Hetzner Online GmbH sa sjedištem u Njemačkoj a u svrhu čuvanja Podataka na nivou Sport Vision Grupacije. Podacima korisnika Programa će imati pristup društvo Omega Business Development d.o.o. iz Beograda, R Srbija, a u svrhu izrade i održavanje sistema za funkcionisanje Programa. Pristup Vašim ličnim podacima mogu imati i privredna društva koja se bave održavanjem sistema kluba potrošača i slanjem personaliziranih sms poruka, a čije podatke možete naći na web stranici www.sportandbonus.com. Podaci o korisnicima Programa će se čuvati do opoziva Kartice od strane imaoca ili do opoziva Programa nakon čega će se izvršiti trajno brisanje Podataka korisnika programa. Osnovna Kartica nije prenosiva na drugo lice i može je koristiti isključivo registrovani korisnik programa čiji je potpis na Pristupnoj izjavi. Fizičko lice se može samo jednom registrovati u program i imati samo jednu osnovnu Karticu. Sport Vision d.o.o. Podgorica i partneri programa zadržavaju pravo da u svakom trenutku provjere identitet donosioca Kartice.

Spisak aktuelnih partnera kao i lista odabranih prodajnih mesta na kojima važi Program, način registracije, sakupljanje bodova i benefiti programa se mogu provjeriti na www.sportandbonus.com ili na nekom od prodajnih mjesta partnera Programa. Da bi dobio bodove ili iskoristio neku od pogodnosti Programa korisnik Programa je dužan da prije plaćanja pokaže Karticu osoblju Sport Vision d.o.o. Podgorica ili partnera Programa kod koga se obavlja transakcija. Naknadno upisivanje bodova nije moguće. Sport Vision d.o.o. Podgorica zadržava pravo da dodjeljuje, mijenja i poništi benefite programa po vlastitoj procjeni.

Bodovi osvojeni prilikom online kupovine dodaju se na korisnički nalog 20 kalendarskih dana od dana potvrata porudžbine koju dobijate na ostavljenu email adresu priikom kreiranja porudžbine.
Nakon svake kupovine u radnjama ili na webshopu partnera programa član osvaja 1 bod na svaka potrošena 2 EURA. Svaki dobijeni bod (bonus) se u zavisnosti od trenutnog statusa člana, konvertuje u 5, 7, 10, 15 ili 20 centi popusta za narednu kupovinu i bilježi na Sport&Bonus kartici. Ukoliko korisnik programa ima sakupljeno od 0 do 249 bodova, 1 bod = 5 centi popusta na narednu kupovinu. Ukoliko korisnik programa ima 250-499 bodova, 1 bod = 7 centi popusta na narednu kupovinu. Ukoliko ima 500-799, 1 bod = 10 centi popusta na narednu kupovinu. Ukoliko korisnik ima 800-1299, 1 bod = 15 centi popusta na narednu kupovinu. Ukoliko korisnik ima preko 1300 bodova, 1 bod = 20 centi popusta na narednu kupovinu. Npr. član koji je sakupio preko 500 bodova i potroši 60 EUR, osvojiće bonus od 30 bodova koji se konvertuju u 3 EUR popusta na narednu kupovinu. Ako iznos njegovog sljedećeg računa bude recimo 40 EUR, umanjiće se za 3 EUR i iznosiće 37 EUR.
Rok za iskorišćavanje EUR popusta na kartici je do 6 mjeseci od trenutka njihove konverzije, tj. od kupovine kojom su dobijeni. U slučaju prekoračenja ovog vremenskog roka, bonusni bilans se otpisuje u korist Sport Vision d.o.o. Podgorica. Ukoliko je korisnik programa sakupio više od 2000 bodova, može dobiti i druge prodajne podsticaje. Bodovi osvojeni prilikom jedne kupovine se poništavaju nakon godinu dana. Benefite (Prodajne podsticaje) Programa nije moguće kombinovati sa drugim benefitima koji važe u prodajnim objektima Sport Vision d.o.o. Podgorica i partnera programa. U slučaju ukidanja programa sve do tada sakupljene EUR popusta moći će da se iskoriste u roku od 30 dana od objave o ukidanju programa. Bodovi na kartici se ne mogu zamijeniti za gotovinu.

Korisnik Programa može imati i sljedeće pogodnosti: „Popust uz Sport&Bonus karticu“ – proizvodi koji su na popustu uz Sport&Bonus karticu, „Poklon uz Sport&Bonus karticu“- proizvodi uz koje se dobijaju vidno naznačeni pokloni. U slučaju kupovine preko administrativne zabrane ili u slučaju plaćanja robe preko računa ne mogu se ostvarivati pogodnosti programa. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik programa je obavezan da karticu blokira preko svog online korisničkog naloga ili da nestanak kartice prijavi na Call centar u roku od 24h od trenutka otuđenja kartice, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se spriječila zloupotreba. Ukoliko korisnik programa ima sakupljene bodove na nestaloj kartici, Sport Vision d.o.o. Podgorica će sakupljene bodove sa nestale kartice prenijeti na novu karticu na zahtjev korisnika programa. Ukoliko korisnik programa ne prijavi gubitak kartice, Sport Vision d.o.o. Podgorica nije odgovoran za eventualnu zloupotrebu i gubitak bodova.
Korisnik Programa ima pravo da preko svog online korisničkog naloga izmijeni podatke koje je prethodno dostavio Sport Vision d.o.o. Podgorica i otkaže članstvo u Programu. Korisnik Programa takođe ima pravo da pozivom na Call centar otkaže korišćenje Kartice, uz povrat Kartice izdavaču. Važenje Kartice prestaje od trenutka kada Sport Vision d.o.o. Podgorica primi obavještenje o otkazu i vraćanju Kartice i dužan je da podatke o korisniku Programa izbriše iz baze podataka. Sport Vision d.o.o. Podgorica može prema sopstvenoj procjeni i bez prethodne najave isključiti iz Programa bilo kog korisnika Programa. Sport Vision d.o.o. Podgorica je dužan da korisnika Programa obavijesti o isključenju, ali nije obavezan da obrazloži svoju odluku korisniku Programa. Ukoliko korisnik Programa iz tehničkih razloga ne može da realizuje svoj benefit može se obratiti Call centru na broj telefona 020 690 200. Svako neovlašćeno kopiranje, umnožavanje ili zloupotreba Kartice biće sankcionisana u skladu sa zakonskim propisima.